මත්තල බලන්නට ගිය ගරු මන්ත්‍රිවරු

මත්තල බලන්නට ගිය ගරු මන්ත්‍රිවරු

මත්තල බලන්නට ගිය ගරු මන්ත්‍රිවරු

ගිමන් නිවද්දී එතනින් ගිය කිරළෙක්

කේන්තියෙං කීවා සැර වචන ටිකක්

අහනු මැනවි මහතුනි ඒ කිරල් හඬ

 

සෙල්ලම් පිස්තෝල අපි ළඟ නැති නමුදූ

කෙටුවොත් ගලේ කෙටුවා වාගේ දරුණුයි

අපටත් කෙළවුණා රටටත් කෙළෙව්වට

ඊළඟ වතාවේ ආවොත් කොටනවමයි

මාතෘකා