එල්ලා මරන එක බියකරු වැඩි හින්දා

එල්ලා මරන එක බියකරු වැඩි හින්දා

එල්ලා මරන එක බියකරු වැඩි හින්දා

විකල්ප ක්‍රමයක් හොයමින් සිටින බව

දැනගන්නට ලැබීමෙන් සහයක් පිණිස

අපගේ යෝජනා හොඳ නම් අහගන්න

ආයුද පෙන්නන්නට ගොස් හදිස්සියේ

වතුරට පැන මිය යෑමත් නරක නැත

සීනිවලින් වෙඩි තැබීම අමතකද

කුඹි කාල මිය ගිය බව කිව හැකිය

මාතෘකා