දැයට කිරුළ පිටියේ පෝලිමේ ගිහින්

දැයට කිරුළ පිටියේ පෝලිමේ ගිහින්

දැයට කිරුළ පිටියේ පෝලිමේ ගිහින්

එල්ලුම් ගහ ඉල්ලා හිටියා මතකයි

ඒත් ඉතිං එතුමා එය නොකළේ ඇයි

නිකමට ඇහුවා ජංගම දුරකතනෙන්

වැඩේ හොඳ වුණත් බය හිතුණා අම්මෝ

අත්සන් කළෝතින් ඕකට බොසෝ උඹ

ඊළඟ චන්දෙට වියදම් අපෙන් බොරූ

කීවම අපේ කොල්ලෝ මං නිහඬ වුණා

මාතෘකා