දහම් පාසලට නොයනා උන් හින්දා

දහම් පාසලට නොයනා උන් හින්දා

දහම් පාසලට නොයනා උන් හින්දා
සදාචාරෙ පිරිහෙන බව කියනු ඇසේ
ඒ අතරේ එල්ලුම් ගහ ගේන බව
බවුද්ද කටයුතු කරනා අයම කියයි

මින් පසු දහම් පාසල් නාවොතින් හෙම
එල්ලනවා තොපිත් කියලා බය කෙරුවොත්
කුඩ්ඩන් මරනා අතරේ දම් සිසිලෙන්
රට නෑවිය හැකි වෙයි මදි නොකියන්ට

මාතෘකා