කැකුණ තළන සද්දේ ඇහිලා උතුරෙන්

කැකුණ තළන සද්දේ ඇහිලා උතුරෙන්

කැකුණ තළන සද්දේ ඇහිලා උතුරෙන්
දකුණේ හබන් කුකුළෙක් කෑ මොර දෙනවා
දේසප්ප්‍රේමේ පල්ලෙන් බේරෙද්දී
ඇහුවා කුකුළාගෙන් පැණයක් මෙහෙම

මැති සබයට බෝම්බ ගහනව කීවේ
කටින්ද නැතිනම් අවයවයක්ද වෙන
උඹේ පරණ කට්ටිය නම් එදා මලේ
ඒ සෙල්ලම කර පෙන්වූ බව මතකයි
 

මාතෘකා