ඊ ළඟ ඡන්දෙටත් ඉල්ලන්නට පුළුවන්

ඊ ළඟ ඡන්දෙටත් ඉල්ලන්නට පුළුවන්

ඊ ළඟ ඡන්දෙටත් ඉල්ලන්නට පුළුවන්

කියන කෙනා කවුදැයි එබිලා බැලුවා

හිටපු අධිකරණ ලොක්කා බව දැකලා

රයිගමයයි ගම්පලයයි මතක් වුණා

 

හිටපු ජනපතිට යළි එන්නට හැකි නම්

හිටපු විනිසුරුට එන්නට බැරි මොකද

විනිසුරු පුටුවේ හිඳ ගැහැනුන් කෙලෙසූ

ගෝලයා හටත් යළි පැමිණිය හැකිය

මාතෘකා