රජයේ නාළිකාවල මඩ ගහන එක

රජයේ නාළිකාවල මඩ ගහන එක

රජයේ නාළිකාවල මඩ ගහන එක

හොඳ නැති බව කියනා විට ඒ උතුමා

එය හරි බව නොකියා ඉන්නේ කොහොම

එතුමාගේ අදහස මෙහෙමයි ඔන්න

 

අපේ කාලෙ ගැහුවේ මඩ නොවේය

ගඳ ගහනා තැනකින් ගත් වෙන දෙයකි

ඒවා සුවඳයි කියලා හිතන අය

මඩ නෑවත් කිසිවක් නොම වූ සේය

මාතෘකා