අඟුරු කකා වතුර බිබී ඒ කාලේ

 අඟුරු කකා වතුර බිබී ඒ කාලේ

 අඟුරු කකා වතුර බිබී ඒ කාලේ

උඩරට මැණිකෙට පට කුඩ දෙක කියමින්

අපි යද්දී රියදුරු අසුනේ හිටියේ

මහරැජිනගෙ දේසෙන් ආ මහත්තුරු

 

රීරි මස් කමින් දුප්පත් මිනිසාගේ

රියදුරු අසුනේ ඉඳගෙන රජුන් වගේ

වර්ජන පිට වර්ජන ගිනි අවුලන්නේ

හදවත කුණු වී ඇති කළු මහත්තුරු

මාතෘකා