කව්ද යකෝ අපගේ පඩි වැඩි කෙරුවේ

කව්ද යකෝ අපගේ පඩි වැඩි කෙරුවේ

කව්ද යකෝ අපගේ පඩි වැඩි කෙරුවේ

දියවන්නාවෙං ඇහුණා ගෝසාවක්

ගෙහුං එබී බලනා විට ඒ ඇත්තෝ

මං වැඩි කෙරුවා වාගේ මට රැව්වා

 

ඉස්සර ගැමියකුට වුණු වස ඇබැද්දිය

තමුන්ගෙ අමුඩෙම මළපහ කෙරුණු එකයි

කව්ද යකෝ මගෙ අමුඩේ කැත කෙරුවේ

ඒ පරපුරේ ගමයෝ දැන් මැති සබයේ

මාතෘකා