අල්ලස් දූෂණ ගැන විෂයක් ලෙසට

අල්ලස් දූෂණ ගැන විෂයක් ලෙසට

අල්ලස් දූෂණ ගැන විෂයක් ලෙසට

ඉගැන්වීම ගැන වැඩිපුර බය වන්නේ

පගා ගහන විදුහල්පති වරුන් නිසා

ඒ අය වැඩ වැරුවොත් පුදුමයක් නොවේ

 

ඒ හින්දා ඒ පාඩමටත් වන්නේ

ප්‍රජනන පාඩමට සිදුවන හරියමය

ගුරුවරු පාඩම අතහැර ලැජ්ජාවෙන්

ඊ ළඟ පාඩමට යනු ඇති ප්‍රවේශමෙන්

මාතෘකා