ජපන් රැකියා ලැබෙන හැටි රජය පහදයි

ජපන් රැකියා ලැබෙන හැටි රජය පහදයි

 

ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ ජපාන රජය ඇති කරගෙන තිබෙන අවබෝධතා ගිවිසුම් අනුව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ජපානය තුළ රැකියා අවස්ථා ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් ආරම්භ කර ඇති බව ඊයේ (2) එම කාර්යාංශය නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව ප්‍රධාන ක්‍රම 2ක් මඟින් මෙම රැකියා අවස්ථා ලබා ගත හැකිය. එනම් තාක්ෂණික සේවාස්ථ පුහුණුව සමඟ රැකියා කිරීම සඳහා වන ගිවිසුම සහ විශේෂිත කුසලතා සහිත අය සඳහා රැකියා ලබාදීමේ ගිවිසුම යන්නයි. තාක්ෂණික සේවාස්ථ පුහුණුව සමඟ රැකියා කිරීම සඳහා වන ගිවිසුම යටතේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් හෝ කාර්යාංශ අනුමැතිය සහිත පෞද්ගලික රැකියා නියෝජිත ආයතන මඟින් මේ සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය. කාර්යාංශය මඟින් IM ජපන් ආයතනයට කරන බඳවා ගැනීම් නොමිලේ සිදු කරන අතර තෝරා ගන්නා තරුණ තරුණියන්ට සිය පෞද්ගලික වියදම් සඳහා යම් පිරිවැයක් දැරිය යුතු වේ.

මෙම රැකියා සඳහා අයදුම් කරන ශ්‍රමිකයින්ට ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාව පිළිබඳ පිළිගත් සුදුසුකමක් තිබිය යුතු වේ. කාර්යාංශයේ අනුමත පෞද්ගලික රැකියා නියෝජිත ආයතන සිදු කරන බඳවා ගැනීම් සඳහා සුදුසුකම් ලත් තෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ගෙන් ගාස්තු අය කළ හැකි අතර, එසේ අය කිරීම සඳහා අනුමත කළ ගාස්තුව රුපියල් 350,000.00ට වඩා අඩු විය යුතුය. එසේ අනුමත කර ඇති ගාස්තුව කාර්යාංශ වෙබ් අඩවිය මඟින් නිරීක්ෂණය කිරීමටද හැකිය. තවද ජපාන බඳවාගැනීම් සඳහා මේ වන විට බලපත්‍රලාභී රැකියා නියෝජිත ආයතන 51ක් සඳහා ජපානයේ OTIT අනුමැතිය ලබාදී ඇත. එම අනුමැතිය ලත් රැකියා නියෝජිතායතන ලැයිස්තුව www.slbfe.lk වෙබ් අඩවිය මඟින් නිරික්ෂණය කළ හැකි බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

විශේෂ කුසලතා සහිත අය සඳහා වන ගිවිසුම අනුව ක්ෂේත්‍ර 14ක් යටතේ රැකියා අවස්ථාවන් ලබාගත හැකිය. සාත්තු සේවිකා, ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කරන්නන්, යන්ත්‍ර කොටස් හා එකලස්, කාර්මික යන්ත්‍ර කර්මාන්තය, විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් හා තොරතුරු කර්මාන්තය, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය, නැව් කර්මාන්තය, රථවාහන හා නඩත්තු, ගුවන්යානා කර්මාන්තය, නවාතැන් පහසුකම්, කෘෂි කර්මාන්ත, ධීවර හා ජලජීවි වගාව, ආහාරපාන නිෂ්පාදනය, ආහාර සේවා සැපයුම් එම ක්ෂේත්‍ර 14 වේ.

මෙම වැඩසටහන සඳහා කිසිදු දේශීය රැකියා නියෝජිත ආයතනයකට බඳවාගැනීම් සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් අවසර ලබාදී නොමැත. මෙම වැඩසටහන මඟින් ජපානයේ රැකියා සඳහා යාමට සුදුසුකම් තිබෙන අපේක්ෂකයන්ට කාර්යාංශ වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති අයදුම්පත්‍රය පුරවා කාර්යාංශය වෙත එවිය යුතුය. එසේ එවීමෙන් පසුව එම සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් සඳහා ජපානය ශ්‍රී ලංකාවේදී පවත්වන විශේෂ කුසලතා පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට කාර්යාංශය ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

 

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා