ජලගැලුම් නිම්න උද්‍යානයේ කුඹුක් ගස් ගිනි තබලා

 ඡායාරූපය:

ජලගැලුම් නිම්න උද්‍යානයේ කුඹුක් ගස් ගිනි තබලා

[ඩබ්ලිව්.ඒ. පියතිලක]

ඵෙතිහාසික සෝමාවතිය ජාතික උද්‍යානයට යාබදව ඇති ජලගැලුම් නිම්න ජාතික උද්‍යානයේ තිබූ පැරණි කුඹුක් ගස් විශාල සංඛ්‍යාවක් කිසියම් පිරිසක් ගිනි තබා විනාශ කර තිබේ.

ලංකාපුර ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් මෙම ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික උද්‍යානයේ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් අඩමන්කාඩුව සහ ආච්චිවිල යන ප්‍රදේශවල මෙම වන විනාශය සිදු කරමින් පවතී.

කිසියම් පිරිසක් ඉතා රහසිගතව මෙම ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික වන උද්‍යානයේ ඇති ලොකු කුඩා ගස් සියල්ල කපා දමමින් හෙළි පෙහෙළි කර ගිනි තබා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා වනජීවී නිලධාරීන් සහ පොලිසිය එම ස්ථානයට ළඟාවන විටත් දැවැන්ත කුඹුක් ගසකට ගිනි තබා ඇති අයුරු දැක ගැනීමට හැකි විය.

මාතෘකා