වැස්ස ගොවියෝ අමාරුවේ දාලා

 ඡායාරූපය:

වැස්ස ගොවියෝ අමාරුවේ දාලා

ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගාල්ල, නාවක්කුලම, දුටුවැව ඇතුළු ගම්මාන කිහිපයක බී ලූණු අක්කර දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් හානියට පත්ව ඇත.

මාතෘකා