රැස පුවතක් ඵල දරයි

 ඡායාරූපය:

රැස පුවතක් ඵල දරයි

ගිනිගත්හේන - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ගිනිගත්හේන  බස් නැවතුම්පොළට හා මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට පිවිසෙන මන්සන්ධිය අසල භූගත අපද්‍රව්‍ය කාණුවක විවර ආවරණය අබලන් වී අනතුරුදායකව පවතින  බව පසුගියදා 'රැස' ඡායාරූප පුවතක් මගින් පෙන්වා  දීමෙන් පසුව වහා ක්‍රියාත්මක වූ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය එම අපද්‍රව්‍ය කාණුවේ විවර ආවරණය   අලුත්වඩියා කිරීමට පියවර ගනු ලැබීය. ඒ අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ කම්කරුවන් කිහිපදෙනෙක් එම භූගත  අපද්‍රව කාණු  විවිර  ආවරණය අලුත් වැඩියා කරනු ලැබූ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

මාතෘකා