මල්වාන කාණු පද්ධතිය සහ යාබද මාර්ගය සදහා මිලියන 13 ක්

 ඡායාරූපය:

මල්වාන කාණු පද්ධතිය සහ යාබද මාර්ගය සදහා මිලියන 13 ක්

රජයේ සුළු නගර සංවර්ධන වැඩ සටහනට අනුව බියගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මල්වාන නගරයේ ප්‍රධාන කාණු පද්ධතියක් හා කන්දවත්ත ග්‍රාමය මල්වාන - කොළඹ මහපාරට යාකරන මාර්ගය සංවර්ධනය කර, කාපට් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.

නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ මිලියන 13 ක  ප්‍රතිපාදනයෙන් ඉදිකරන මෙම ව්‍යාපෘතිය නැරඹිම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා නිරීක්ෂණ වාර්තාවක යෙදුණු අයුරු ඡායාරූපයෙන් පෙනේ. 

බියගම නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ දකුණූ ඉවුර, නාගහවත්ත, වෑකන්ද, වල්ගම, මල්වත්ත සහ කන්ද වත්ත යනාදි ප්‍රදේශයේ වැසිවතුර කැලණී ගඟට පහසුවෙන් එකතු කිරීමට මෙම කාණු පද්ධතිය උපකාරිවේ.