කොළඹ නගරයේ සහ අධිවේගයේ මාර්ග තදබදයක්

 ඡායාරූපය:

කොළඹ නගරයේ සහ අධිවේගයේ මාර්ග තදබදයක්

මේ වන විට මාතර - කොට්ටාව සහ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගවල ප්‍රවේශපත්‍ර මිළදී ගන්නා ස්ථාන ආශ්‍රිතව දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිවී ඇති බව වාර්ථා වෙයි.

එසේම කොළඹ නගරයේ බොහෝ මාර්ග දැඩි වාහන තදබදයකට නැතුව ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

මාතෘකා