වසර තුනට නවකවද පැමිණිලි 644ක්

 ඡායාරූපය:

වසර තුනට නවකවද පැමිණිලි 644ක්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ අනාවරණය වේ

2017 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා වසර තුනක කාලය තුළ මෙරට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ සිදු වූ නවකවදය සම්බන්ධ පැමිණිලි 644ක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත වාර්තා වී ඇති බව ‘රැස’ පුවත්පත තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ සිදු කරන ලද විමසීමකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

මෙරට විශ්වවිද්‍යාල 15ක, මණ්ඩල 03ක සහ තවත් වි.වි.ප්‍ර.කො. සභාවේ ලියාපදිංචි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන 03ක 2017, 2018 සහ 2019 යන වර්ෂවල වාර්තා වූ සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු එහි අන්තර්ගත වේ. ඒ අනුව 2017 වර්ෂය තුළ නවකවදය සම්බන්ධ සිදුවීම් 134ක්, 2018 වසරේ 253ක් සහ 2019 වසරේ 257ක් ආදී වශයෙන් වාර්තා වී තිබේ.

ඉහත සඳහන් වර්ෂ 03 තුළ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් (වවුනියා මණ්ඩලයද ඇතුළත්ව) පැමිණිලි 95ක්, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් (ත්‍රීකුණාමලය මණ්ඩපය සහ ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනයද ඇතුළත්ව) පැමිණිලි 81ක්, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් (පරිගණක අධ්‍යයනායතනය, ශ්‍රී පාලි මණ්ඩලපය සහ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයද ඇතුළත්ව) පැමිණිලි 80ක්, සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 58ක්, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 51ක්, රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 42ක් සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් (තාක්ෂණික ආයතනයද ඇතුළත්ව) පැමිණිලි 38ක් වාර්තා වී තිබේ.

එසේම අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 36ක්, ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 35ක්, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් (ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයද ඇතුළත්ව) පැමිණිලි 32ක්, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 27ක්, සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 19ක්, රජරට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 16ක් සහ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පැමිණිලි 02ක් ආදී වශයෙන් නවකවද සිදුවීම්වලට අදාළ පැමිණිලි ලැබී ඇත.

එහිදී වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත්තේ යාපනය, කොළඹ සහ නැගෙනහිර යන විශ්විද්‍යාල තුළිනි. එහෙත් එම පැමිණිලි අනුව සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ සිදු වූ නවකවදය සම්බන්ධ මුළු සිදුවීම් නිරූපණය නොවන බවත් මීට වඩා සිදුවීම් සිදුව ඇතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වී නොමැති බවත් නවකවදයෙන් හිංසනයට ලක් වූ සිසුන් මීට වඩා සිටිය හැකි බවත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ලබාදුන් අදාළ තොරතුරු වාර්තාව තුළ සඳහන් වේ. තවද නවකවදය හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල හැරගිය සිසුන් පිළිබඳ දත්ත ඒ ඒ විශ්වවිද්‍යාල විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත වාර්තා කර නොමැත. එනිසා ඒ සම්බන්ධ දත්ත කොමිෂන් සභාව සතුව නොමැත.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

News Order: 
1
මාතෘකා