අමාත්‍ය සජිත් සහ අකිල අද ජනාධිපති කොමිසම හමුවට

 ඡායාරූපය:

අමාත්‍ය සජිත් සහ අකිල අද ජනාධිපති කොමිසම හමුවට

නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් අද (23) රාජ්‍ය ආයතනවල දුෂණ වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවට පෙනී සිටීමට නියමිතය.

මීට අමතරව හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී.එම් ස්වාමිනාදන් මහතාද සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබේ. පාසැල් පෙළ පොත් මුද්‍රණය කිරීමේදී අමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූපය ඇතුළත් කිරීමේදී සිද්ධියට අදාළව අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට නියමිතයි.