උපාධිධාරීන් 4,667කට මේ මාසයේ රැකියා

 ඡායාරූපය:

උපාධිධාරීන් 4,667කට මේ මාසයේ රැකියා

දැනට පුරප්පාඩුව පවතින උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී තනතුරු 4,467ක් සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේදී වයස අවුරුදු 45 සීමාව ආසන්නයේ සිටින අභ්‍යන්තර හා බාහිර රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීමට ජනාධිපතිවරයාගේ සහභාගීත්වයෙන් පෙරේදා (10) රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව 2012 වර්ෂයේ සිට උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති උපාධිධාරීන් 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේදී බඳවා ගන්නා බවට ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

[තියේෂා ද සිල්වා ]

මාතෘකා