2020 මුල් මාස 04ට අතුරු සම්මත ගිණුම පාර්ලිමේන්තුවට

 ඡායාරූපය:

2020 මුල් මාස 04ට අතුරු සම්මත ගිණුම පාර්ලිමේන්තුවට

2020 වසරේ ජනවාරි 01 වැනිදා සිට අප්‍රේල්  30 වැනිදා දක්වා රජයේ වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 1474ක අතුරු සම්මත ගිණුමක් අද (23) මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ජනාධිපතිවරණය හේතුවෙන් මෙම වසර අවසානයේ අයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම රුපියල් බිලියන 1474ක වටිනාකමින් යුත් අතුරු සම්මත ගිණුම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි.

මෙයට අමතරව එම කාලය තුළ ණය ගැනීමේ සීමාව ලෙස රුපියල් බිලියන 721ක් අනුමැතිය සඳහා අතුරු සම්මත ගිණුම ඔස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණ. එමෙන්ම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහා රුපියල් බිලියනක මුදලක්ද මෙමගින් වෙන්කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.