ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය හෙටයි

 ඡායාරූපය:

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය හෙටයි

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම හෙට (11) පැවැත්වේ. අදාළ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සඳහා ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කිරීම අද පෙරවරුවේ ඇල්පිටිය වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සිට ආරම්භ කර තිබේ.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති ඡන්දදායකින් සංඛ්‍යාව 53,384කි. ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය පැවැත්වෙන බල ප්‍රදේශය තුළ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාසයට අයත් පාසල් අද හා හෙට දිනයේ වසා තැබේ.