මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් නම්

 ඡායාරූපය:

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් නම්

මැතිවරණ කොමිසම
EC <Space> EV <space> අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ නම <space> පැමිණිල්ල
1919 ට කෙටි පණිවිඩයක්
යොමු කළ හැකිය
වයිබර්/ වට්ස්ඇප්
0719160000
Email
[email protected]
Facebook
Election commission
of Sri Lanka
Tell Commission (Group)
ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය
0763223662
0763223442
[email protected]

මාතෘකා