‘දරුවන් සුරකිමු’ ජාතික භාර අරමුදලට නව ලොතරැයියක්

‘දරුවන් සුරකිමු’ ජාතික භාර අරමුදලට නව ලොතරැයියක්

‘දරුවන් සුරකිමු’ ජාතික භාර අරමුදලට අඛණ්ඩව මුදල් ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙරේදා (5) අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වූ අවස්ථාවේදී අනුමැතිය හිමි විය.

දරුවන් සුරකිමු ජාතික භාර අරමුදල ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මඟින් සතියකට වරක් දිනුම් අදින ලොතරැයි පතක් මෙම මස 11 වැනි දින එළිදැක්වීමටත් එම ලොතරැයිපත් අලෙවි මිලෙන් සියයට 10ක ප්‍රතිශතයක් ‘දරුවන් සුරකිමු’ ජාතික භාර අරමුදලට බැර කිරීමටත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසෙන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම යෝජනාවට මෙලෙස අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා