ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනයට ලංගම බස් 1100ක්

 ඡායාරූපය:

ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනයට ලංගම බස් 1100ක්

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනය සඳහා මේ වන විට බස් රථ 1100ක් පමණ ඉල්ලුම් කර ඇති බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසයි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ඉල්ලීම අනුව මෙම බස් රථ අදාළ කාර්ය සඳහා යෙදවීමට පියවර ගන්නා බව නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි පී.එච්.ආර්.ටී. චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කරයි.