ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු දීමනා ඉහළට

 ඡායාරූපය:

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු දීමනා ඉහළට

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු නිලධාරීන්ට හා අනෙකුත් නිලයන් හට ගෙවනු ලබන සලාක දීමනාව ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා වැඩි කෙරේ. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ බොහෝ දීමනා පසුගිය වසර 20 තුළ කිසිදු අන්දමකින් වැඩි වී නොමැති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන් හා සෙසු නිලයන්ගේ දීමනා වැඩිකරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා 2019 අයවැය යෝජනාවේදී පොරොන්දු විය. ත්‍රිවිධ හමුදා අයවලුන්ගේ වැටුපට අමතරව නිලධාරීන් සඳහා ගෙවනු ලබන මාසික සලාක දීමනාව 2019 ජනවාරියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල්  23,231 දක්වාද, සෙසු නිලයන්ගේ මාසික සලාක දීමනාව රුපියල් 19,350 දක්වාද වැඩිකර ඇත. මෙම සලාකයට ඇතුළත් ආහාර ද්‍රව්‍ය ලේඛනය ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදීමෙන් පසුව කරන ලද ගණනය කිරීමෙන් අනතුරුව වැඩිකිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය පසුගිය සතියේ හිමිවු බව මුදල් අමාත්‍යංශය නිකුත් කල නිවේදනයේ දැක් වේ.

 

මේ අතර ත්‍රිවිධ හමුදාවට පිරිනමන දීමනා 2019 ජූලි 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩි කර තිබේ. ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයන් වෙත ගෙවනු ලබන ගෙවල් කුලී දීමනාව දෙගුණයකින් වැඩි කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා නාවික හා ගුවන් හමුදාවල සමාන නිලධාරීන්ද ඇතුළත් කොමාන්ඩෝ දීමනාව මසකට රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 5000 දක්වා වැඩිකරනු ලැබේ. මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් අයවැයෙන් යෝජිත පරිදි ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලු නිලයන් සඳහා ගෙවනු ලබන දෛනික යහපැවැත්ම දීමනාව සහ නිල ඇඳුම් දීමනාවද 2019 ජූලි 01 දින සිට වැඩි කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය ඇතුළත් අංක 02/2019 චක්‍රලේඛය 2019 මැයි මස 21 වන දින නිකුත් කර ඇත.