කුලියාපිටිය ඇතුළුව පොලිස් පුටු 3කට ස්ථාන මාරුවීම්

 ඡායාරූපය:

කුලියාපිටිය ඇතුළුව පොලිස් පුටු 3කට ස්ථාන මාරුවීම්

පොලිස් අධිකාරී ඔෂාන් හේවාවිතාරන මහතා කුලියාපිටිය කොට්ඨාසභාර නිලධාරී තනතුරේ සිට කළුතර පොලිස් විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙසද, පොලිස් අධිකාරී එල්.එස්.සිගේරා මහතා නුගේගොඩ කොට්ඨාසයේ සිට කුලියාපිටිය කොට්ඨාස භාර නිලධාරී ලෙස හා පොලිස් අධිකාරී ඩබ්.එම්.ඒ.ආර් ප්‍රනාන්දු මහතා ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ සිට නුගේගොඩ කොට්ඨාසය වෙත මාරු කර ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.