විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ පනතේ බදු නියමයන් හයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට

 ඡායාරූපය:

විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ පනතේ බදු නියමයන් හයක් පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට

විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් හයක් සහ විදේශ විනිමය පනත යටතේ නියෝගයක්, රේගු ආඥා පනත යටතේ යෝජනාවක් අද (09) පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනිණි.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින් මෙම නියමයන්, නියෝගය සහ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර දේශීය ගොවියාට ආරක්ෂිත වෙළඳපොළක් සඳහා මෙම නියමයන්, නියෝගය සහ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය