කඩු, කිනිසි, උල්පිහි සහ හමුදා ඇදුමට සමාන ඇදුම් පොලීසියට බාරදීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ

 ඡායාරූපය:

කඩු, කිනිසි, උල්පිහි සහ හමුදා ඇදුමට සමාන ඇදුම් පොලීසියට බාරදීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ

කඩු ආදිය සහ හමුදා ඇදුමට සමාන ඇදුම් ආරක්ෂක අංශ වෙත බාරදීමට ලබාදී ඇති කාලය පැය 48ක් දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.