ඖෂධ මිලදී ගත්පසු ෆාමසිවලින් පාරිභෝගිකයින්ට බිල්පත් නිකුත් කිරීම අනිවාර්යයි

 ඡායාරූපය:

ඖෂධ මිලදී ගත්පසු ෆාමසිවලින් පාරිභෝගිකයින්ට බිල්පත් නිකුත් කිරීම අනිවාර්යයි

පාරිභෝගික ජනතාව ඖෂධ මිලදී ගත් පසු සියලුම ෆාමසිවලින් බිල් පතක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය බව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි. පාරිභෝගික පිළිබඳ අධිකාරි පනතේ ඊට අදාළ නීති රීති ගැසට් කර ඇති අතර ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ නව පනතටද ඊට අදාළ නීති රීති ඇතුළත් කර ඇත.

දිවයින පුරා ඇතැම් ෆාමසි ඖෂධ මිලදී ගැනීමෙන් පසු බිල් පතක් නිකුත් නොකරන බවට පාරිභෝගික ජනතාව විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට පැමිණිලි කර තිබේ. එම පැමිණිලි පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දිවයින පුරා සියලුම ෆාමසි පරික්ෂාවට ලක් කර බිල්පත් නිකුත් කිරීමට උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට දැනුම් දී ඇත. ෆාමසි පරීක්ෂා කිරීමේදී ඖෂධවල කල් ඉකුත්වීමේ දිනය, නිෂ්පාදිත දිනය හා මිළ සටහන් කර ඇත්දැයි සොයා බලන ලෙසද සෞඛ්‍ය ආමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබේ.