2018 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල 28 වැනිදා නිකුත් වෙයි

 ඡායාරූපය:

2018 සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල 28 වැනිදා නිකුත් වෙයි

2018 වසරේ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මාර්තු 28 වැනිදා නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව විභාග කොමසාරිස් සනත් පූජිත මහතා පවසයි.