අද සිට විදුලි සැපයීමට සීමාවක්

 ඡායාරූපය:

අද සිට විදුලි සැපයීමට සීමාවක්

රට පුරා දිනකට පැය 04ක කාලයක් විදුලි කප්පාදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද (25) විදුලිබල මණ්ඩලය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

 

පවතින වියළි කාලගුණය හා අධික විදුලි ඉල්ලුම හේතුවෙන් සියළුම ප්‍රදේශවලට දිනකට පැය 4ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකරන ලෙස විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය විදුලිබල මණ්ඩලයේ බලධාරීන්ට දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ප්‍රමාණවත් වැසි නොලැබීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගැනීමට සිදුවන බවත් බිඳවැටීම් වළක්වා ගැනීමේ අරමුණෙන් අද සිට විදුලිසැපයුම සීමා කිරීම සිදුකරන බවත් විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි. ඒ අනුව පෙ.ව 8.30 -11.30, පෙ.ව 11.30 - පෙ.ව - ප.ව 2.30, ප.ව 2.30 - ප.ව5.30 හා ප.ව 6.30 - ප.ව 7.30 හෝ ප.ව 7.30 - ප.ව 8.30 කාලය තුළ විදුලිය විසන්ධි කෙරෙන බවයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.