අමාත්‍යාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ විවාදයට

 ඡායාරූපය:

අමාත්‍යාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ විවාදයට

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2019 කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය අද (21) පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ විය. ඒ අනුව අමාත්‍යාංශ තුනකට අයත් වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැනේ.

පොදු සැපයීම් සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යාංශය, විශේෂ ප්‍රදේශ සංවර්ධනය පිළිබඳ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යාංශය, සහ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය අද දින විවාදයට ගැනේ.

මාතෘකා