අයවැය කාරක සභා විවාදයේ පස්වැනි දිනය අදයි

 ඡායාරූපය:

අයවැය කාරක සභා විවාදයේ පස්වැනි දිනය අදයි

2019 අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ 5 වැනි දිනය අදයි.

අද දිනයේ විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා, විදුලි සංදේශ, ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනීමට නියමිතය. පසුගිය 12 වැනිදා අයවැය දෙවැන් වර කියැවීම සංශෝධන රහිතව සම්මත විය. ඒ අනුව, අයවැය කාරකසභා අවස්ථාවේ ඡන්ද විමසීම ලබන 5 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.