මෙරට ඉඩම් ඔප්පු, උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ සහතික බහුතරයක් බොරු

 ඡායාරූපය:

මෙරට ඉඩම් ඔප්පු, උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ සහතික බහුතරයක් බොරු

මෙරට ඉඩම් ඔප්පුවලින් සියයට 40 -50ත් අතර ප්‍රමාණයක් ව්‍යාජ ලේඛන බව රෙජිස්ටාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

රෙජිස්ටාර් ජෙනරාල් එන්. සී. විතානගේ මහතා පවසන්නේ උප්පැන්න සහතික, විවාහ සහතික සහ මරණ සහතිකවලින් පහෙන් එකක් ව්‍යාජ ලේඛන බවට තහවුරු වී ඇති බවයි. නූතන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් සියලු ඉඩම් හා උප්පැන්න සහතික තොරතුරු පරිගණකගත කිරීමට මේ වන විට කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවත් මේ වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක නව ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ තොරතුරු පරිගණකගත දත්ත බවට පත් කරනු ලබන බවත් රෙජිස්ටාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.