කිරිපිටි සඳහා මිල සූත්‍රයක්

කිරිපිටි සඳහා මිල සූත්‍රයක්

ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළෙහි පවතින මිල හා විනිමය අනුපාතයේ වෙනස්වීම් සැලකිල්ලට ගෙන ආනයනික කිරිපිටි සඳහා මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වාදී එය ක්‍රියාත්මක කිරිමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

පාරිභෝගිකයන්ට, රජයට මෙන්ම කිරිපිටි කර්මාන්තයේ යෙදෙන්නන්ට ප්‍රතිලාභ හිමි වන පරිදි මෙම මිල සූත්‍රය පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කෙරිණි.

ආනයනික කිරිපිටි මිල සඳහා සුදුසු විසඳුමක් සෙවීමේ අරමුණින් පත් කරන ලද කමිටුව විසින් මෙම මිල සූත්‍රය යෝජනා කර ඇති අතර මෙය පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා