දෛනික ජල පරිභෝජනය සියයට 15කින් ඉහළට

 ඡායාරූපය:

දෛනික ජල පරිභෝජනය සියයට 15කින් ඉහළට

මේ දිනවල පවතින අධික වියළි කාලගුණයත් සමඟ දෛනික ජල පාරිභෝජනය සියයට 10ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

තවදුරටත් වියළි කාලගුණය පැවතිය හොත් ජලය බෙදා හැරීමේ ගැටලු ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇති විය හැකි බවත් ජලය භාවිත කිරීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු බවත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සමාන්‍යාධිකාරි ඩී. යූ. සුමනසේකර මහතා සඳහන් කරයි.