මිල්කෝ ආයතනයේ අලෙවිය මිලියන 900 ඉක්මවයි

 ඡායාරූපය:

මිල්කෝ ආයතනයේ අලෙවිය මිලියන 900 ඉක්මවයි

ජාතික කිරි මණ්ඩලය හෙවත් මිල්කෝ ආයතනය මැයි මස අලෙවිය මිලියන 900 ඉක්මවා ඇති බැවින් තවදුරටත් දෛනික යෝගට් නිෂ්පාදන තීව්‍ර කරන ලෙස කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මේ වන විට දෛනිකව කොළඹ කිරි කර්මාන්තශාලාව, පොළොන්නරුව හා දිගන කිරි කර්මාන්තශාලා තුළ යෝගට් නිෂ්පාදනය ලක්ෂ 5 ඉක්මවන බවත් යෝගට් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සේවකයන් කලමනාකරණය කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා පොළොන්නරුව කිරි කර්මාන්තශාලාවේ නිරීක්ෂණයෙන් පසුව දැනුම් දුන්නේය. එලෙසම කිරි නිෂ්පාදන සිදු කිරීමට අවශ්‍ය කිරි එක්රැස් කිරීමද වර්ධනය කරන ලෙසත්, දින 15 න් 15ට කිරි ගොවීන්ට ලබා දුන් මුදලද දින දහයෙන් දහයට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස එහිදී අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

රස කළ දියර කිරි නිෂ්පාදන, යෝගට් මුදවපු කිරි නිෂ්පාදනය මෙන්ම අඹේවෙල කිරි කර්මාන්ත ශාලාව මඟින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කිරි පිටි ප්‍රමාණයද ඉහළ දැමිය යුතු බව එහිදී අමාත්‍යවරයා කීය.