හදිසි නීති විවාදයට පාර්ලිමේන්තුව අද රැස් වේ

 ඡායාරූපය:

හදිසි නීති විවාදයට පාර්ලිමේන්තුව අද රැස් වේ

හදිසි නීතිය මසකින් දීර්ඝ කිරීමේ විවාදයට පාර්ලිමේන්තුව අද (27)  යළි රැස්වීමට නියමිතය.  

 

පසුගිය 22 වැනිදා හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ඝ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නිකුත් කරනු ලැබීය. මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ දෙවැනි වගන්තියෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව එකී ආඥා පනතේ දෙවැනි කොටසේ විධිවිධාන දිවයින පුරාම ක්‍රියාත්මක විය යුතු යැයි එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.