බැටික්ලෝ කැම්පස් වාර්තාව අද අමාත්‍ය මණ්ඩලයට

 ඡායාරූපය:

බැටික්ලෝ කැම්පස් වාර්තාව අද අමාත්‍ය මණ්ඩලයට

බැටික්ලෝ කැම්පස් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව සකස් කළ වාර්තාව අද (25) අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව තිබේ.

සකස් කළ වාර්තාවට අනුව ලබා දී ඇති නිර්දේශ මත ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් එහිදී සාකච්ඡාවට ගැනෙනු ඇති බව එම කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව බැටික්ලෝ කැම්පස් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව සකස් කළ වාර්තාව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර මේ වන විට අදාළ වාර්තාව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවටද යොමු කළ බව හෙතෙම වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.