දත්ත ආරක්ෂණ නීතිය අනිවාර්යයි

දත්ත ආරක්ෂණ නීතිය අනිවාර්යයි

පුරවැසියාගේ ආරක්ෂාව සහ පුරවැසියාට අයිති පෞද්ගලික තොරතුරුවල තිබෙන සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධයෙන් දත්ත ආරක්ෂණ නීතියක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතු බවත් ජනතාවට සේවය කරන වෙබ් අඩවිවල සුරක්ෂිතතාව සඳහා සයිබර් ආරක්ෂණ නීතිය හඳුන්වාදෙන බවත් එය වෙබ් අඩවිවල අන්තර්ගතයට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් ඇති නොකරන බවත් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා පැවසීය.

මාතෘකා