අමාත්‍යාංශවල ප්‍රාග්ධන වියදම් සියයට 15ක් කපා හරී

 ඡායාරූපය:

අමාත්‍යාංශවල ප්‍රාග්ධන වියදම් සියයට 15ක් කපා හරී

රජය මුහුණ දී ඇති මූල්‍යමය බාධාවන් හේතුවෙන් අයවැයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති ප්‍රාග්ධන වියදම සියයට 15කින් අඩු කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය සියලුම අමාත්‍යංශවලට උපදෙස් දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

 

ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් පසු මේ වසරේ ආදායම් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට රජයට නොහැකි වී ඇති බවත් එසේම රජය පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය හේතුවෙන් අමතර වියදම් සඳහා මුදල් සෙවීමේ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී තිබේ. ප්‍රහාරය හේතුවෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ලව ඇති සංචාරක අංශය නගා සිටුවීමට රජයට විශාල මුදල් අවශ්‍යතාවක් ඇති බවත් පසුගිය වසරේ සිදු කරන ලද ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් බිලියන 99ක බිල්පත් රජය විසින් තවමත් පියවා නොමැති බවත් වාර්තා වෙයි.