රුහුණු සරසවියේ වධකාගාරයක් : උපකුලපති සුජීව අමරසේන කියයි

රුහුණු සරසවියේ වධකාගාරයක් : උපකුලපති සුජීව අමරසේන කියයි

ඊයේ (12) රැස පුවත්පතේ පළ වූ "රුහුණු සරසවිය වධකාගාරයක් - උපකුලපති, ආචාර්ය ගාමිණි සේනානායක කියයි" යන ප්‍රවෘත්තියේ උපකුලපතිවරයාගේ නම ආචාර්ය ගාමිණී සේනානායක යනුවෙන් පළවී තිබුණේ අතපසුවීමකිනි. එය ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුජීව අමරසේන නමින් නිවැරදි විය යුතු බව මෙයින් දන්වා සිටිමු. එහිදී යම් අපහසුතාවක් වූයේ නම් අදාළ දෙපාර්ශ්වයටද පාඨකයන්ටද අපගේ කනගාටුව පළ කරන බවත් ප්‍රකාශ කර සිටිමු.

මාතෘකා