අනුරාධපුරයේ සියලු සුරාසැල් හෙට සිට වසා දැමේ

 ඡායාරූපය:

අනුරාධපුරයේ සියලු සුරාසැල් හෙට සිට වසා දැමේ

පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් හෙට (13) සිට ලබන 19 දක්වා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු සුරා සැල් වසා තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.