මානව සම්පත් සංවර්ධනයට ජපානයෙන් ශිෂ්‍යත්ව

මානව සම්පත් සංවර්ධනයට ජපානයෙන් ශිෂ්‍යත්ව

මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්ව සඳහා වන (2018 - 2021) තෙවන කාර්ය රාමුව සැප්තැම්බර් මසදී ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජපන් සහයෝගීතා ආයතනය සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹීම පෙරේදා (17) මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී සිදුවිය. ඊයේ (18) මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව දැනුම් දී තිබේ.

ජපාන ආධාර වැඩසටහන යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ යටතේ තෙවන කාර්ය රාමුවේ දෙවැනි කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍යත්වලාභීන් මේ වන විට තෝරාගෙන තිබෙන අතර එම කණ්ඩායමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට අවශ්‍ය ජපන් යෙන් මිලියන 263ක ප්‍රදානයක් ලබාදීමටද එකඟ වී තිබේ.

අධ්‍යයන කටයුතු අවසන් කරන ලද ශිෂ්‍යත්වලාභීන්ගේ වෘත්තීයමය සංවර්ධනය තවදුරටත් සිදුකිරීමේ අවශ්‍යතාව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා උපරිම වශයෙන් වාර්ෂිකව අවස්ථා දෙකක් පිරිනැමීමටද ජපාන රජය මෙම වැඩසටහන යටතේ එකඟත්වය පළකර ඇත.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා