විජේරත්නබණ්ඩාපුර හා මහාරාවණාගම ගම්මාන ද්විත්වය ජනතා අයිතියට

 ඡායාරූපය:

විජේරත්නබණ්ඩාපුර හා මහාරාවණාගම ගම්මාන ද්විත්වය ජනතා අයිතියට

තමන්ගේම නිවසක ජීවත් වීමට හිමිකම් ලබාදීමේ සංකල්පය පෙරදැරිව 2025දී සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිකළ ආදර්ශ ගම්මාන දෙකක් ජූලි 19 වැනිදා  නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සුරතින් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතය.

 

මාතලේ විල්ගමුව කොට්ඨාසයේ නාමිණිගම ඉදි වූ 218 ආදර්ශ ගම්මානය වන ‘මහාරාවණාගම හා මාතලේ නාඋල කොට්ඨාශයේ ඉදිකළ 219 වෙනි ආදර්ශ ගම්මානය වන ‘විජේරත්නබණ්ඩාපුර යන ගම්මාන ද්විත්වය එකම දිනකදී ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට නියමිතය. නාමිණිගම ‘මහාරාවණාගම ජූලි 19 වැනිදා පෙරවරු 8.00ටද,  නාඋල ‘විජේරත්නබණ්ඩාපුර එදින පස්වරු 1.00ටද ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට නියමිතය.