සුරක්ෂාවෙන් මිලියන 533ක ප්‍රතිලාභ

සුරක්ෂාවෙන් මිලියන 533ක ප්‍රතිලාභ

සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ සඳහා හිමිකම් ලැබූ සංඛ්‍යාව ඉකුත් ජුනි මස 30 වැනිදා

වන විට 11,740ක් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඊයේ (11) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය.

මෙම සිසුන් වෙනුවෙන් මේ වන විට රුපියල් මිලියන 533ක ප්‍රතිලාභ පිරිනමා අවසන් බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

[නිර්මාණී බණ්ඩාරනායක]

මාතෘකා