ඇඹිලිපිටිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට පියවර

 ඡායාරූපය:

ඇඹිලිපිටිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට පියවර

ඇඹිලිපිටිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ඇතිවී තිබෙන ගැටළුකාරි තත්වයන් හේතුකොටගෙන තිබීම නිසා එය යථා තත්වයට පත්කිරීම සඳහා වර්තමාන කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමිය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා එම මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට තීරණය කර ඇත.

විශේෂයෙන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය මඟින් ගොවියාගේ නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා ගැනීම මෙන්ම පාරිභෝගිකයාටද සාධාරණ මිලකට උසස් තත්ත්වයේ කෘෂි නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම සඳහා මෙම විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන දිවයින පුරා ආරම්භ කළද ඇතම් මධ්‍යස්ථාන මඟින් එම කාර්යය ඉටු නොවන බවද එහිදි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය. එබැවින් ඇඹිලිපිටිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මුදල් නොගෙවන ගැටළුකාරි තත්වයන් පවතින කඩහිමියන්ගේ ගිවිසුම් අහෝසි කොට නැවත ටෙන්ඩර් කැඳවා වෙළෙඳුන් සඳහා ලබා දීමට එහිදී තීරණය කෙරිනි.