මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව යෙදවීමේ සූදානමක් ඇතැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි

 ඡායාරූපය:

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව යෙදවීමේ සූදානමක් ඇතැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව අනියුක්ත කිරිමට අදාළ නීතිමය කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ අධ්‍යයනයක් ආරම්භ කළ බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීමට විශේෂ අධීක්ෂණ කණ්ඩායමක් ක්‍රියාත්මක බවයි. ත්‍රිවිධ හමුදාව යෙදවීමට අවශ්‍ය නීතිමය තත්ත්වයන් පිළිබඳ එම කණ්ඩායම මගින් අධ්‍යනය කර ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිත බවද නීතිපතිවරයා පැවසීය. මෙම කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා අවශය නීතිපති උපදෙස් කඩිනමින් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.