පාසල් වැඩවලට මවුපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම තහනම්

 ඡායාරූපය:

පාසල් වැඩවලට මවුපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම තහනම්

පාසල්වල කටයුතු සඳහා දෙමාපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීම නැවතීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙසට උපදෙස් දෙමින් මීට පෙර නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛය අනුව කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් මහතා අමාත්‍යංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

ඒ පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ජාතික පාසල් සම්බන්ධ පැමිණිලි භාරගැනීමේ නිලධාරිනියක්ද පත් කර ඇත. ඒ අනුව එවැනි පැමිණිලි කේ.ජී.සී. මහේෂිකා මහත්මිය, සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, ජාතික පාසල් ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල ලිපිනයට ලිඛිතව දැනුම් දිය හැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

මාතෘකා