ඖෂධ නිෂ්පාදනයට ආයෝජකයන් 46 දෙනෙක් සමඟ ගිවිසුම්

 ඡායාරූපය:

ඖෂධ නිෂ්පාදනයට ආයෝජකයන් 46 දෙනෙක් සමඟ ගිවිසුම්

ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ මෙරටදීම නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ආයෝජකයන් 46 දෙනෙකු සමඟ රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාව මේ වනවිට ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවට වාර්ෂිකව ඖෂධ ආනයනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 45ක මුදලක් වැය වන බැවින් එම මුදල ඉතිරි කරගැනීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි. ඒ අනුව මහනුවර, හොරණ, රත්මලාන, කළුතර යන ප්‍රදේශවල පිහිටි කර්මාන්තශාලා 06ක් මේ වනවිට ඖෂධ නිෂ්පාදනය සිදුකරන අතර, මෙම වසර අවසන් වීමට ප්‍රථම තවත් ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා 03ක් විවෘත කිරීමට නියමිත බවත්, වර්ෂ 2020 වනවිට මෙරට ඖෂධ අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 85ක් රට තුළදීම නිෂ්පාදනය කිරීම රජයේ අරමුණ වන බවත් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියි.